Ở đâu tư vấn bán máy chạy bộ điện tốt?

Mấy lộ đại địch này trong nháy mắt đã biến đổi thành thế trái ngược, chẳng những tư vấn máy chạy bộ điện triếu đình khỏi lo đề phòng mà còn trở nên hai lực lượng đánh lại Nguyễn Tan Quân , trách nào ngài chẳng hớn hở vui mừng? Có điều sự việc máy đi bộ vui quá đột ngột  quá  nên trong lúc nhất thời nhà Vua chưa tin là sự thực.

Viên Ti Bạc  biết rõ mỗi khi Tiểu đức vua  phát Ngạc câu là trong lòng ngài rất đỗi hoan hỷ, liền cười hì hì nói:

– Nhờ hồng phúc của Đức vua , nô tài đã kết nghĩa chi lan với họ. Tan Kiết  đại Lạt Ma là đại ca, Cà Nhiễu Đầm  Thiên  tử làm  ca, nô tài làm tam đệ.

Nhà Vua cười nói:

– Bọn họ giúp đánh Nguyễn Tan Quân  ngươi đã hứa hẹn máy chạy bộ đơn năng điều gì có lợi cho họ chưa?

Viên Ti Bạc  cười đáp:

máy chạy bộ điện với nhiều tính năng mới cải tiến

– Đức vua  là bậc thánh minh đã biết họ bái kết đó là chuyện giả dối chứ không phải chân tình. Bọn họ cố ý trông chờ Đức vua  ban thưởng. Tan Kiết  muốn  máy chạy bộ điện đài loan làm Hoạt Phật. Ở Tai Tạn đã có Đạt Lai Hoạt Phật, Ban Thiền Hoạt Phật. Y thỉnh cầu Đức vua  ban ơn gia phong cho y làm Tan Kiết  Hoạt Phật. Còn Cà Nhiễu Đầm  muốn làm  gì đó mà nô tài không hiểu rõ.

Vua Thiên Hân  cười ha hả nói:

Bán được nhiều máy chạy bộ điện là nhờ tư vấn bán máy tốt

– Y muốn làm Chuẩn Cai Nhi Hân  nên cả mấy việc này đều rất dễ dàng, triều đình lại chẳng mất mát gì. Ta sẽ sai viết đạo sắc đóng ấn Ngự Bảo phái ngươi cách sử dụng máy chạy bộ làm  đại thần tới nơi tuyên đọc là xong. Ngươi đến bảo đại ca của ngươi là chỉ cần họ nói sự thật vì ta ra sức thì lời nói của họ ta sẽ đồng ý cho. Nhưng không được là con dao mấy lưỡi nên chờ dịp thuận lợi thì thấy bên nào chiếm được thượng phong là máy chạy bộ hãng nào tốt về hùa với bên ấy.

Viên Ti Bạc  tâu:

– Các vị nghĩa huynh của nô tài thì đức tính chẳng có gì cao  mà Đức vua  không thể hoàn toàn tin họ, vẫn phải đề phòng hiểm nguy đấy . Đức vua  đã nói tư vấn mua máy chạy bộ tại nhà cuộc đại chiến này, chúng ta thất bại lúc này, lại càng cần phòng họ tráo trở, chẳng những không giúp nhà cái mà còn nhân lúc nhà đang xui thì  đặt hết xuống cửa Thi môn.

Vua Thiên Hân  gật đầu đáp:

– Ngươi nói thế là phải  thì ta vẫn không sợ chúng. Cửa Thi Môn, cửa Thân Lươn hay Hổ trắng, ta cũng ăn hết ngươi hãy bình tĩnh .

 

About The Author

Reply