Cơ quan thẩm định dự án đối với dự án Chung cư Gold Tower

Chung cư Gold Tower xin giải thích câu hỏi rõ hơn thế này: Thời điểm ký hợp đồng thẩm định dự toán thì hợp đồng căn cứ tính phí trên dự toán được duyệt lần thứ nhất, sau khi công ty B thẩm định dự toán thì công ty A phê duyệt dự toán lần thứ 2 trên cơ sở dự toán đã được công ty B thẩm định. Sau đó thì hai bên nghiệm thu và thanh lý hợp đồng, lúc này giá trị thanh lý tính trên cơ sở dự toán được duyệt lần thứ 2. Chung cư Gold Tower vẫn thắc mắc vậy việc tính như thế có chính xác không? (vì thời điểm bàn giao sản phẩm thẩm định vẫn chưa có dự toán duyệt lần 2, công ty B chờ sau khi có dự toán duyệt lần 2 mới thanh lý hợp đồng, lúc này phí thẩm định đương nhiên là cao hơn rồi! Đơn vị chúng tôi là Chủ đầu tư một dự án sử dụng nguồn vốn vay. Theo NĐ 12/2009/NĐ-CP và Thông tư 03/2009/TT-BXD thì việc thẩm định dự án đầu tư sẽ do Người quyết định đầu tư tự tổ chức thẩm định, tôi hiểu rằng phần thiết kế cơ sở vẫn do Sở Xây dựng thẩm định còn các nội dung còn lại thì sẽ do cơ quan nào thực hiện và Chủ đầu tư sẽ triển khai công việc thẩm định như thế nào. Mong nhận được sự trao đổi trợ giúp của các bạn.

Nếu Chung cư Gold Tower là một doanh nghiệp,một tổ chức không thuộc một cơ quan nhà nước nào mà sử dụng nguồn vốn vay tín dụng(có thể có vốn nhà nước nhỏ hơn 30 %)để thực hiện một dự án kinh doanh thì:
-Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về địa điểm và cho phép đầu tư.
-Có Quy hoạch chi tiết 1/500 được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
-Trước khi Chủ tịch Hội đồng quản trị,Giám đốc(nơi không có Hội đồng QT) phê duyệt dự án thì DAĐT phải:
+Người Quyết định đầu tư tự tổ chức thẩm định DA,trong đó thiết kế cơ sở phải lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước,các cơ quan chuyên môn khác liên quan.Nội dung lấy ý kiến được quy định tại khoản 3 điều 11 NĐ 12.CĐT có thể thuê tư vấn thẩm tra một phần hoặc toàn bộ nội dung quy định tại khoản 1,2 điều 11 NĐ 12.
+Báo cáo đánh giá tác động môi trường do một cơ quan tư vấn lập(nếu nằm trong danh mục phải lập ĐTM theo NĐ 80 và 21) được phê duyệt;Trường hợp khác phải đăng ký và cam kết với cơ quan tài nguyên-môi trường và chính quyền địa phương.
+Nguồn vốn vay tín dụng thì phải được tổ chức cho vay thẩm định phương án tài chính và phương án trả nợ.
+Lưu ý là CĐT phải liên hệ một số cơ quan khác để thoả thuận đấu nối hạ tầng như cấp nước,thoát nước,cấp điện…trước.

About The Author

Reply